I'm Zander

忠信笃敬

fenbays - bash
zander@fenbays ~ ./weather.sh

fenbays - bash
zander@fenbays ~ ./links.sh

My other sites:

zander@fenbays ~